ฮิต: 162

พระวาจาวันอาทิตย์ ปี C (2019)
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 10:27-30) 
     
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้ พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน และไม่มีใครแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”บทเทศน์โดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม