รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

ฮิต: 159

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

ตอน นักบุญลูกา
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย