รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

ฮิต: 189

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

ตอน เหตุผล 6 ข้อที่เราต้องสวดสายประคำ(ทั้งๆที่ไม่อยากสวด)
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย