รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

ฮิต: 83

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

ตอน จุดนัดพบที่ 4 ศีลแห่งการใช้โทษบาป
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย