รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

ฮิต: 179

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

ตอน จุดนัดพบที่ 3 ศีลมหาสนิท
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย