รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

ฮิต: 50

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

ตอน การให้อภัย
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย