รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

ฮิต: 63

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
ตอน เถ้า
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย